Javna dražba

Javna dražba

09.06.2015

Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana, po pooblastilu zastavnega upnika Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju zastavni upnik ali NLB d.d.), objavlja naslednjo

JAVNO DRAŽBO

za prodajo 17.228 delnic družbe HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.d., Vinarski trg 1, 2250 Ptuj, matična št. 2172429000 (v nadaljevanju Holding PMP d.d.), ki so v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d., vpisane z oznako PMPG in katerih imetnik je zastavitelj UNIVIT trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju, Nazorjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, mat. št. 1243535000 (v nadaljevanju zastavni dolžnik).

1. Dejstva vezana na prodajo:

Zastavni upnik NLB d.d. ima na podlagi Pogodbe o zastavi nematerializiranih vrednostnih papirjev reg. št. 3068/135/2013, Pogodbe o zastavi nematerializiranih vrednostnih papirjev reg. št. 3068/136/2013 ter Pogodbe o zastavi nematerializiranih vrednostnih papirjev reg. št. 3068/137/2013 (v nadaljnjem besedilu: Pogodbe o zastavi) v zavarovanje svojih terjatev do zastavnega dolžnika zastavno pravico na 17.228 rednih imenskih kosovnih delnicah izdajatelja Holding PMP d.d. z oznako PMPG, ki predstavljajo 22,40 % delež v osnovnem kapitalu izdajatelja. Zastavna pravica na delnicah je vknjižena v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. Terjatev zastavnega upnika je zapadla in ni bila poravnana ob zapadlosti, zato zastavni upnik na podlagi zakonskih določb in določb Pogodb o zastavi z zastavnim dolžnikom (zastaviteljem) objavlja javno dražbo za prodajo zastavljenih delnic, katerih imetnik je zastavni dolžnik.

2. Predmet prodaje:

Prodaja se paket 17.228 rednih imenskih kosovnih delnic družbe Holding PMP d.d., ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d. z oznako PMPG (v nadaljevanju Paket).

3. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba za prodajo predmetnih delnic bo 18.6.2015 ob 13.00 uri v prostorih zastavnega upnika Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana.

4. Pogoji prodaje in javne dražbe:

Začetna izklicna cena za 17.228 rednih imenskih kosovnih delnic družbe Holding PMP d.d. z oznako PMPG, je 274.000 EUR, kar znese cca. 15,9043 EUR na posamezno delnico. Predmet prodaje oz. nakupa je le celoten Paket.

Dražbo vodi Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana, kot pooblaščenec zastavnega upnika, v slovenskem jeziku. Dražba se začne z izklicem začetne izklicne cene za Paket. Dražitelji sprejmejo izklicano ceno z besedami »sprejmem« ter navedbo imena oz. firme dražitelja. Če eden ali več dražiteljev sprejme/-jo začetno izklicno ceno za Paket, se dražba nadaljuje na način, da vodja dražbe v naslednjem koraku izkliče novo ceno, ki je za 10.000 EUR višja od prejšnje izklicne cene za Paket, kar se nadaljuje, dokler v zadnjem koraku noben dražitelj tudi po tretjem izklicu cene ne sprejme izklicne cene. Na dražbi je uspel dražitelj, ki je sprejel najvišjo izklicno ceno v predzadnjem koraku. Če je enako izklicno ceno v predzadnjem koraku sprejelo več dražiteljev, se šteje, da je uspel dražitelj, ki je izklicno ceno sprejel prvi. Če so sprejeli izklicno ceno istočasno, se med njimi določi dražitelja, ki je uspel, tako da se opravi žreb na način, kot ga določi zastavni upnik ali vodja dražbe.

V primeru, da noben dražitelj na dražbi ne sprejme začetne izklicne cene za celoten Paket, se dražba kot neuspešna ustavi.

Na dražbi lahko sodelujejo in so na njej prisotne domače in tuje fizične in pravne osebe, ki najkasneje do ponedeljka 15.6.2015 na račun zastavnega upnika št.: SI 5601000000 0200097 odprtega pri Banki Slovenije, sklic 05 3916804-292 vplačajo varščino v višini 27.400,00 EUR in ki najkasneje do 16.00 ure dne 16.6.2015 pooblaščencu na naslov Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana predložijo potrdilo o vplačilu varščine in kontaktne podatke dražitelja (osebno ime, firma, naslov, telefon, faks, e-mail) ter seznam oseb, ki se bodo udeležile javne dražbe, skupaj z dokazili identitete skladno s temi pravili (zadnja alineja te točke razpisa javne dražbe). Zastavni upnik je oproščen obveznosti iz te alineje. Če dražitelj pristopi na javno dražbo, potrdi poznavanje predmeta dražbe, izklicne cene in poznavanje teh dražbenih pravil.

Šteje se, da je pogodba o prodaji in nakupu Paketa delnic sklenjena med zastavnim upnikom in dražiteljem, ki je na javni dražbi uspel. Če uspeli dražitelj ne izpolni obveznosti plačila kupnine v skladu s pravili te dražbe, varščina pripada in v celoti zapade v korist zastavnega upnika (varščina se dražitelju ne vrne). V tem primeru se zastavni upnik po lastni presoji odloči ali bo ponudil sklenitev pogodbe dražitelju, ki je podal drugo ali naslednjo najugodnejšo ponudbo na javni dražbi brez ponovitve javne dražbe. V primeru, da je več dražiteljev podalo enake ponudbe, je drugi oziroma naslednji najugodnejši dražitelj tisti, ki je prvi podal tako ponudbo. Če je več dražiteljev sprejelo izklicno ceno istočasno, se med njimi opravi žreb na način, ki ga določi zastavni upnik oziroma vodja dražbe.

Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, se vplačana varščina brezobrestno vrne tretji (3.) delovni dan po končani javni dražbi, pod pogojem, da so zastavnemu upniku na dražbi predložili pisno zahtevo za vračilo varščine z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina. Če se pisna zahteva za vračilo varščine zastavnemu upniku predloži kasneje, se ne-obrestovana varščina dražitelju vrne tretji (3.) delovni dan po predložitvi pisne zahteve za vračilo varščine z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina.

Pisno pogodbo o prodaji in nakupu delnic, katere predmet je paket 17.228 rednih imenskih kosovnih delnic izdajatelja družbe Holding PMP d.d z oznako PMPG, kupec podpiše takoj po končani dražbi na kraju dražbe, zastavni upnik pa pogodbo podpiše v skladu z internimi pravili banke najkasneje v roku 8 dni po končani dražbi in jo pošlje na naslov kupca.

Plačilo kupnine: kupec mora v roku 30 dni od dneva dražbe celotno kupnino, znižano za že vplačani znesek varščine, nakazati na račun, določen v pogodbi o prodaji delnic. Varščina se všteje v kupnino in ima po sklenitvi naravo are. Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec zamudi s plačilom preostanka kupnine (celotna kupnina zmanjšana za znesek plačane varščine/are) na račun, določen v pogodbi o prodaji delnic, je pogodba razvezana, zastavni upnik pa ima pravico obdržati varščino/aro. V primeru razveze pogodbe se zastavni upnik po lastni presoji odloči ali bo ponudil sklenitev pogodbe dražitelju, ki je podal drugo ali naslednjo najugodnejšo ponudbo na javni dražbi brez ponovitve javne dražbe. V primeru, da je več dražiteljev podalo enake ponudbe, je drugi oziroma naslednji najugodnejši dražitelj tisti, ki je prvi podal tako ponudbo. Če je več dražiteljev sprejelo izklicno ceno istočasno, se med njimi opravi žreb na način, ki ga določi zastavni upnik oziroma vodja dražbe.

Delnice se kupujejo po načelu videno-kupljeno in po načelu »vse ali nič«.

Kupec plača vse davke in stroške v zvezi s prenosom predmeta prodaje.

Prenos delnic in izbris zastavne pravice v registru KDD d.d.: zastavni upnik poda nalog za prenos zastavljenih delnic na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev kupca in izbris zastavne pravice najkasneje peti (5) delovni dan po prejemu celotne kupnine na svoj račun.

Kupec je dolžan poskrbeti, da je pridobitev delnic skladna s pravili konkurence in je zavezan transakcijo priglasiti organu, pristojnemu za nadzor nad koncentracijami, če to določa zakon. Zastavni upnik ne odgovarja kupcu in mu ni dolžan vrniti plačane kupnine, v kolikor se naknadno ugotovi, da pridobitev delnic kot koncentracija, ni skladna s pravili konkurence.

Dražitelji fizične osebe se morajo pred dražbo izkazati z osebnim dokumentom, dražitelji pravne osebe pa z izpiskom iz sodnega/poslovnega registra, ki ne sme biti starejši kot 30 dni od dneva dražbe. Tuje pravne osebe se izkažejo z overjenim prevodom izpiska iz sodnega/poslovnega registra svojega sedeža, ki ni starejši od 30 dni od dneva dražbe. Če dražitelja na javni dražbi zastopa pooblaščenec ali oseba, ki ni zakoniti zastopnik dražitelja oz. oseba, ki je kot pooblaščena za zastopanje vpisana v sodni/poslovni register, mora zastopnik oz. pooblaščenec predložiti pooblastilo za zastopanje dražitelja, ki mora vsebovati tudi pooblastilo za sklenitev pogodbe o prodaji delnic. Če pooblaščenec ni odvetnik, mora biti pooblastilo notarsko overjeno.

5. Pravica do preklica:

Zastavni upnik si pridržuje pravico dražbo kadarkoli in iz katerega koli razloga oziroma brez razlogov, preklicati, kar lahko stori do začetka javne dražbe ali med potekom dražbe v kateremkoli koraku dražbe, in dražitelji iz tega naslova ne morejo uveljavljati nikakršnih zahtevkov zoper zastavnega upnika. Zastavni upnik prekliče javno dražbo z objavo preklica javne dražbe na svoji spletni strani ali na sami javni dražbi. V primeru preklica javne dražbe zastavni upnik morebitno vplačano varščino brezobrestno vrne vsakemu posameznemu dražitelju tretji delovni dan po preklicu javne dražbe pod pogojem, da je dražitelj zastavnemu upniku na naslov za potrdila o plačilu varščine predložil pisno izjavo z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina. V primeru, da se pisna izjava predloži kasneje, se neobrestovana varščina vrne tretji delovni dan po predložitvi izjave z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina

6. Dodatne informacije:

Potencialni dražitelji lahko dodatne informacije dobijo pri Odvetniški družbi Neffat o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana – odvetnik Domen Neffat (tel. 01 300 00 61).

Zastavni upnik nezavezujoče obvešča potencialne kupce, da je s strani stečajnega upravitelja družbe UNIVIT d.o.o. - v stečaju pridobil informacijo, da naj bi se v stečajnem postopku prodajala tudi denarna terjatev UNIVIT d.o.o. - v stečaju, do družbe Holding PMP d.d.

7. Pravo in pristojnost:

Za ta razpis oziroma objavo, postopke, vezane na ta razpis, javno dražbo in pogodbo o prodaji delnic se uporablja slovensko pravo. V primeru kakršnihkoli sporov je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o., po pooblastilu zastavnega upnika NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.