Predlog novele ZJN-3D

Predlog novele ZJN-3D

16.01.2023

Dne 25. 11. 2022 je bil javno objavljen osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3D), ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo. Osnutek predloga je po navedbah predlagatelja v prvi vrsti namenjen odpravi ugotovljene protiustavnosti Zakona o javnem naročanju (V nadaljevanju: ZJN-3), o kateri smo že pisali v blogu, ki je dostopen na naslednji povezavi.

Bistvena novost predlagane ureditve je razširitev t.i. »popravnega mehanizma« v zvezi z obstojem razlogov za izključitev gospodarskih subjektov iz 75. člena ZJN-3 ter uresničitvijo razveznih pogojev v pogodbah o izvedbi javnih naročil (in okvirnih sporazumih), ki ju ZJN-3 ureja v 67.a členu (za primer delovno intenzivnih storitev) ter 67. členu (za vse ostale predmete javnih naročil).

Po novem bi tako gospodarski subjekti tudi v primeru obstoja razlogov iz prvega in četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 (izpolnitev obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti; ne-uvrščenost v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja in ne-kaznovanost za delovnopravne prekrške) imeli možnost dokazati svojo zanesljivost.

V zvezi z razveznimi pogoji bodo naročniki v primeru seznanitve z okoliščinami iz 3. alineje četrtega odstavka 67. člena ZJN-3 glede na predvideno o tem dolžni obvestiti izvajalce v roku 5 dni. Izvajalec bo lahko v nadaljnjih 5 dneh predložil dokazila o sprejetih ukrepih, ki kljub obstoju kršitev dokazujejo njegovo zanesljivost. Enako bo veljalo za podizvajalce, s to razliko, da bo izvajalec lahko, če dokazov ne bo predložil ali če sprejeti ukrepi po mnenju naročnika ne bodo zadoščali, zamenjal podizvajalca v roku 25 dni od seznanitve s kršitvijo - če to seveda ne bo pomenilo bistvene spremembe pogodbe. V primeru da izvajalec dokazov ne bo predložil ali če bo naročnik ocenil, da ukrepi ne zadoščajo, oziroma če izvajalec ne bo pravočasno predlagal novega podizvajalca ali če ga bo naročnik zavrnil, se bo razvezni pogoj uresničil pod pogojem, da bo od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Kot do slej navedeno ne bo prišlo v poštev v primeru pogodbe za izvedbo javnega naročila gradnje, če bodo za to seveda izpolnjeni pogoji.

Podobno bo glede na predlog določal tudi spremenjeni četrti odstavek 67.a člena ZJN-3. Izvajalec (ali stranka okvirnega sporazuma) bo tako imel v primeru javnega naročila delovno intenzivnih storitev možnost, da v roku 5 dni od prejema obvestila naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko kljub obstoju okoliščin dokaže svojo zanesljivost. Pri tem bo lahko naročnik v doslej določenem časovnem okviru začel nov postopek javnega naročanja, če izvajalec ne bo predložil dokazov, ali če ukrepi po njegovi presoji ne bi zadoščali, razen v primeru okvirnega sporazuma, ki je sklenjen z veči gospodarskimi subjekti. Če v primeru obstoja okoliščin pri podizvajalcu izvajalec zanj ne bi predložil dokazov v roku 5 dni ali če ukrepi po presoji naročnika ne bi zadoščali, bo lahko izvajalec v roku 10 dni predlagal zamenjavo podizvajalca. Kot doslej bo v primeru, če tega izvajalec v roku desetih dni ne bi storil ali če bi naročnik pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, naročnik v doslej predvidenem roku začel nov postopek javnega naročila.

Prav tako bodo morali naročniki med izvajanjem pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma za delovno intenzivne storitve skladno s spremenjenim drugim odstavkom 67.a člena ZJN-3 vsakih šest mesecev periodično preverjati tudi ali je bila osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa izvajalca ali podizvajalca ali osebi, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

Preverjanje obstoja razlogov iz drugega ostavka 67.a člena ZJN-3 bodo naročniki še vedno izvajali s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, pri čemer bodo kot zadosten dokaz sprejeli izpis iz ustreznega registra (npr. sodni register), ki ni starejši od 4 mesecev od dneva preverjanja ali je pridobljen najpozneje v 10 dneh od roka za preverjanje, oziroma (če takšnega registra ni) enakovreden dokument iz katerega bo razvidno, da te okoliščine niso podane.

Popravni mehanizem bo torej gospodarskim subjektom omogočil, da bodo kljub obstoju okoliščin, na katere ZJN-3 veže nastanek razveznega pogoja, imeli možnost dokazati svojo zanesljivost in tako ohraniti pogodbo o izvedbi javnega naročila (oziroma okvirni sporazum) v veljavi.

Na tej točki velja omeniti še nekatere druge spremembe ZJN-3, s katerimi naj bi želel predlagatelj povečati transparentnost in konkurenčnost v postopkih javnega naročanja.

Osnutek predloga tako predvideva spremembo 21. člena ZJN-3 na način, da bodo morali naročniki zagotoviti, da bodo vsi ponudniki, ki bodo v tkim. evidenčnih javnih naročilih, katerih vrednost bo znašala najmanj 10.000,00 EUR brez DDV oddali ponudbo, v roku 30 dni od oddaje javnega naročila obveščeni o izboru v tem postopku.

Dalje bodo morali naročniki najkasneje do prvega februarja za tekoče leto na portalu javnih naročil objaviti letni načrt javnih naročil, za katere se uporablja ZJN-3, ki bo moral vsebovati najmanj: predmet naročila, predvideno vrsto in začetek postopka ter predvideno trajanje pogodbe o izvedbi naročila.

Prav tako bo sprememb deležen tudi postopek s pogajanji brez predhodne objave. Predlagana ureditev namreč omejuje uporabo tega postopka v primeru iz č) točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3 s tem, da bodo naročniki, kadar bo to objektivno mogoče, gradnje, blago ali storitve po tem postopku oddali le za čas do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila po izvedenem transparentnem postopku, ki ga bodo morali začeti najkasneje v roku 30 dni od oddaje naročila.

Naročniki bodo morali namero o izvedbi postopka s pogajanji brez predhodne objave in obrazložitev pred začetkom postopka posredovati DKOM in zagovornikom javnega interesa, razen v primerih iz č) točke prvega odstavka navedenega člena. Ravnanje naročnika v nasprotju z navedeno obveznostjo bo opredeljeno kot prekršek po dopolnjenem 111. členu ZJN-3.

 

Pripravil:

Jakob Stanič Gruden

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.